AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Aviso Legal

O presente aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso do sitio web www.arturoalvarez.art Arturo Álvarez é titular dos dereitos e obrigacións deste sitio web. Antes de proceder a usar o servizo de Arturo Álvarez, é totalmente indispensable ler por completo as condicións de uso e as notas legais expostas na web. O feito de usar os nosos servizos significa que vostede leu, entendido, acepta e cumprirá todos os requisitos e condicións de uso. O Usuario debe ler atentamente as presentes condicións de uso en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar esta páxina Web, xa que esta pode sufrir modificacións. No caso de que non estea de acordo cos termos e condicións de uso aquí descritos, o usuario debe absterse de utilizar este sitio web.

Datos de identificación

En cumprimento do previsto polo artigo 10 da LSSI: Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, infórmase tanto aos usuarios como aos órganos competentes que este sitio web e os seus arquivos son propiedade da Arturo Álvarez, NIF: 52470531X e domicilio social San Miguel de Sarandón, 9, 15885 Vedra, A Coruña. Poden poñerse en contacto connosco directa e efectivamente mediante correo postal en San Miguel de Sarandón, 9, 15885 Vedra, A Coruña, ou a través do correo electrónico: art@arturoalvarez.art

Termos de uso da páxina web

O acceso e uso do sitio web implica exprésaa e plena aceptación destas condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse nalgúns dos servizos concretos do sitio web. O usuario acepta que o acceso ao presente sitio web e dos contidos incluídos no mesmo ten lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade. Os usuarios acceden ao sitio web de forma libre e gratuíta, aínda que Arturo Álvarez resérvase o dereito de limitar o seu acceso para determinados contidos ou servizos, esixindo o rexistro dos seus datos previamente ao acceso. Arturo Álvarez resérvase o dereito para modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do sitio web, así como os contidos, servizos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos cando o considere oportuno ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos futuros. Estas modificacións serán válidas desde a súa publicación no sitio web. Arturo Álvarez resérvase o dereito para interromper o acceso ao presente sitio web en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de control, de mantemento, por fallos de subministración eléctrica, ou por calquera outra causa. Dita interrupción poderá ter carácter temporal ou definitivo, nese caso comunicarase tal circunstancia aos usuarios, quen poderá sufrir a perda, no seu caso, da información almacenada nos distintos servizos, sen dar lugar a indemnización algunha.

Política de Privacidade e Protección de datos

En Arturo Álvarez adóptanse as medidas necesarias para garantir a máxima seguridade e confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal, de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e o R.D. 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da devandita Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e #ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para navegar por arturoalvarez.art non se necesita proporcionar ningún dato persoal. Por tanto, como usuario vostede pode facer unha visita anónima. Soamente no momento de acceder ás descargas de determinados arquivos solicítase a súa dirección de correo electrónico xunto cos seus datos persoais. Todos os datos recolleitos son estritamente confidenciais. En cumprimento do establecido na LOPD, infórmase que os datos proporcionados, así como os derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros de Arturo Álvarez e tratados para a finalidade de atender a súa solicitude e o mantemento da relación que se estableza cos formularios que subscriba. Arturo Álvarez informa que en cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico, solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento. Vostede sempre poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación, simplemente enviando un correo electrónico a art@arturoalvarez.art. Se recibe algunha comunicación de Arturo Álvarez sen rexistrarse no sistema ou sen dar o seu consentimento expreso ao devandito rexistro, por favor, envíe un correo a art@arturoalvarez.art solicitando a cancelación da súa dirección electrónica do sistema. Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación coa entidade e non se solicite a súa supresión polo interesado, serán conservados conforme aos prazos legais establecidos en materia fiscal e contable, tomando como referencia a última comunicación. Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na Entidade estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Para iso poderá empregar os formularios habilitados pola empresa, ou ben dirixir un escrito a Arturo Álvarez, tamén pode enviar un email a: art@arturoalvarez.art

Propiedade intelectual

Os contidos deste portal web (textos, imaxes, son, audio, vídeo, marcas ou logotipos e selección de materiais usados) están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de Arturo Álvarez. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución ou a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Arturo Álvarez. O usuario poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado neste portal.

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the mentioned cookies and the acceptance of our cookies, Click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies